قبل
بعدی

پادکست جنون

پرونده‌های جنایی همیشه پر از خشونت، تهوع و خون نیستند.
حل کردن یک معمای جنایی شاید چیزی شبیه قدم زدن در مکانی ناشناخته است؛ با پادکست جنون هر ماه یک داستان جنایی، یک پرونده، یک سفر